Inschrijfvoorwaarden cursussen

 
 • Cursussen vinden alleen doorgang bij voldoende aanmeldingen.
  Van de inschrijving wordt u geen tussentijdse bevestiging toegezonden. Bij inschrijving via de website ontvangt u een leesbevestiging. Ca. 5 weken voor aanvang krijgt u een nota - bevestiging. Wanneer een cursus niet doorgaat krijgt de inschrijver uiterlijk 3 weken voor aanvang ervan bericht. 
 • Cursussen moeten in één termijn worden voldaan, behalve wanneer anders vermeld.
 • Aanmelden voor een cursus kan door middel van het in deze brochure ingesloten inschrijfformulier of via onze internetsite. Inschrijving kan alleen voor een gehele cursus.
 • Annulering van een cursus moet altijd schriftelijk gebeuren. Bij annulering vanaf zes tot drie weken voor aanvang wordt u € 22,50 administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering vanaf drie weken voor aanvang wordt u 40% van het cursusbedrag in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 10 dagen vóór aanvang van de cursus hebt u geen recht meer op restitutie, ook niet indien U een of meerdere lessen verstek moet laten gaan. In het laatste geval bestaat, in gevallen waar dat mogelijk is, de gelegenheid in een andere cursusplaats de gemiste les(sen) in te halen, maar enkel in hetzelfde seizoen.
 • Bij de cursussen en studiedagen wordt een syllabus verstrekt, digitaal of gebonden. 
 • Voor studiedagen en lezingen gelden de hierboven vermelde voorwaarden als bij de cursussen, vanaf drie weken voor aanvang.


Inschrijfvoorwaarden dagexcursies

 • Dagexcursies vinden alleen doorgang bij voldoende aanmeldingen. Van uw inschrijving wordt geen tussentijdse bevestiging toegezonden. Bij inschrijving via de website ontvangt u een leesbevestiging. Ca. 5 weken vóór de betreffende dagexcursie krijgt U een nota toegezonden. Wanneer een excursie niet doorgaat krijgt de inschrijver uiterlijk drie weken van tevoren bericht.
 • Het inschrijfgeld kan uitsluitend via de bankrekening of postgiro worden voldaan. Posterheide zendt daarvoor nota's.
 • Afzeggen van een excursie moet altijd schriftelijk gebeuren. Na bevestiging van uw boeking worden bij afzegging kosten in rekening gebracht. Deze zijn afhankelijk van de door ons al betaalde kosten. Bij afzegging vanaf 10 dagen vóór aanvang van de excursie heeft U geen recht op restitutie.
 • Posterheide kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onvoorziene omstandigheden buiten haar om, die een afwijking van het excursieprogramma noodzakelijk maken. Wel dient Posterheide in een dergelijk geval een adequate aanpassing van het programma te maken, in overeenstemming met de oorspronkelijke doelstelling van de excursie.


Inschrijfvoorwaarden kunstreizen

 • Meerdaagse reizen worden georganiseerd, in samenwerking met erkende reisbureaus die, in geval van Nederlandse, lid zijn van de A.N.V.R. en aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden.
 • Voor meerdaagse reizen geldt altijd dat voor éénpersoonskamers, indien beschikbaar, een toeslag geldt.
 • Boeking voor een kunstreis geschiedt door middel van een inschrijfformulier dat ondertekend moet worden verzonden, of via onze internetsite. Een schriftelijke bevestiging onzerzijds geldt als bevestiging van de boeking.
 • Indien iemand, nadat hij/zij een reis bij Posterheide geboekt heeft, wenst af te zien van deelneming aan die reis, dient hij/zij dit schriftelijk te bevestigen.
 • Wie van deelneming afziet, om welke reden dan ook, is annuleringskosten verschuldigd. Deze kosten zijn altijd mede afhankelijk van de aan ons bij annulering door derden opgelegde kosten.
 • Indien een reis wegens onvoldoende belangstelling niet kan doorgaan, verplicht Posterheide zich tot tijdige kennisgeving en onmiddellijke terugbetaling van de eventueel al betaalde reissom.
 • Wijzigingen in het programma, tengevolge van buitengewone omstandigheden, zoals, staking, rampen, oorlogsgeweld e.d. zijn aan Posterheide voorbehouden. De gevolgen van staking van derden, rampen, oorlogsgeweld e.d. vallen buiten de verantwoordelijkheid van Posterheide Brabant.
 • Van de deelnemers wordt verwacht dat zij beschikken over een goede lichamelijke conditie zodanig dat zij in staat zijn aan de reizen deel te nemen.
 
 

Notitie

De meerdaagse reizen worden op een dusdanig vroeg tijdstip gepland, dat prijzen (bijv. wisselkoersen, brandstoftoeslagen, verhogingen entreegelden) onder invloed van prijsaanpassingen kunnen wijzigen. Wanneer u laat boekt voor een reis, kan dit een prijsverhoging met zich meebrengen, met name vanwege de hogere vliegtarieven.
^ Naar boven